Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 28 balandžio 2022

Vaiko gerovės komisija (VGK) organizuoja ir koordinuoja saugios ir palankios mokinių ugdymui(si) aplinkos kūrimą, prevencinį darbą, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą, numato švietimo ir kitos pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriantiems, rizikos grupės mokiniams bei ekonominių sunkumų turinčių ar išvykusių į užsienį šeimų vaikams, švietimo pagalbos teikimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą. VGK bendradarbiauja su progimnazijos savivalda ir kitomis institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Komisijos pirmininkė – Stanislava Prazauskienė, progimnazijos direktorė.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Irma Rimkevičienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.
Nariai:
Irena Abromavičienė – socialinė pedagogė;
Diana Norkaitienė – socialinė pedagogė;
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Rasa Dunajevienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Dalia Ralytė – logopedė;
Ingrida Strockienė – specialioji pedagogė;
Arūnė Žigunytė - psichologo asistentė;
Jolanta Zemleckienė – matematikos mokytoja (padėjėja).

Saturday the 2nd - Romuva.