Specialioji pedagoginė pagalba

Atnaujinta: Trečiadienis, 08 rugsėjo 2021

Mokykloje yra Vaiko gerovės komisija, kurios veiklą koordinuoja direktorė. Specialiojo ugdymo tikslas - padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi  poreikių klasėje, progimnazijos bendruomenėje.


SVARBUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ETAPAS - BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU PEDAGOGAIS BEI TĖVAIS. TĖVAI GERIAUSIAI PAŽĮSTA VAIKĄ, ŽINO CHARAKTERIO IR ASMENYBĖS YPATUMUS, STIPRIAUSIAS IR SILPNIAUSIAS GEBĖJIMŲ IR POLINKIŲ SRITIS.

IŠKILUS VAIKO MOKYMOSI PROBLEMOMS, KREIPKITĖS Į PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ, - JI LAUKIA JŪSŲ IR VISUOMET PASIRENGUSI PADĖTI.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė - S. Prazauskienė, mokyklos direktorė.
Koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą, formuoja mokinių,  turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pagalbos teikimo sistemą, siekia užtikrinti tikslingą, efektyvią specialiąją pedagoginę veiklą ir ieško tinkamiausių darbo strategijų. Didelį dėmesį skiria mokinių,  turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių  edukacinėsaplinkos gerinimui bei kokybiškam ugdymo proceso organizavimui.
Komisijos nariai: I. Abromavičienė ir D. Norkaitienė , socialinės pedagogės, 223 kab. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus, kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. D. Ralytė, logopedė, 326 kab.
Teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų ne pamokų metu. Konsultuoja mokinių tėvus, mokytojus.
J. Zemleckienė, matematikos mokytoja padėjėja, 324 kab.
V-VIII klasėse mokytoja padėjėja teikia dalykinę pagalbą pamokų metu.
I. Abromavičienė, socialinė  pedagogė, 218 kab. Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Telkia socialinius partnerius bendruomenėje.
R. Dunajevienė,visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 110 kab. Teikia sveikatinimo konsultacijas mokiniams, mokytojams,tėvams.
Psichologo asistentė A. Žigunytė 325 kab. teikia psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams.

Thursday the 28th - Romuva.