Progimnazijos veiklos dokumentai

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 08 lapkričio 2018

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5d. įsakymu Nr. ISAK-556

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V - 1049

Bendrosios pradinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433

Bendrosios pagrindinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433

Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Progimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535

Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V–446

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858)

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas  (aprašo priedai)

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

 

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos darbo laiko režimo nustatymo ir darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos lygių galimybių politika (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (siųsti)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (siųsti)

Kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuostatai (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos veiklos kokybės susitarimai.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktoriaus patvirtintos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2018-ųjų metų veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos Mokytojų tarybos posėdžių planas 2018-2019 m. m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos administracijos posėdžių planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vadovų pedagoginės priežiūros planai 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos darbo grupių veiklos planai 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinės pedagogės veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tarybos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių seimo veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos.

Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali susipažinti progimnazijos informaciniame centre arba internete.

Tuesday the 18th - Romuva.