Progimnazijos veiklos dokumentai

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 29 birželio 2017

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/ZPzOxUEnvH

Geros mokyklos koncepcija:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Geros%20mokyklos%20koncepcija.pdf

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2%20Metodika.pdf

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5d. įsakymu Nr. ISAK-556:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424159

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V - 1049:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429262&p_query=&p_tr2=2

Bendrosios pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159:

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/etnine-kultura/ZMOGAUS%20SAUGOS%20%20BENDROJI%20PROGRAMA.pdf

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651:

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/etnine-kultura/EK%20programa%20Pagrindinis%20ug%20zin120412.pdf

Sveikatos ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290:

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/etnine-kultura/SVEIKATOS%20UGDYMO%20BENDROJI%20PROGRAMA.pdf

Progimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430003&p_query=&p_tr2=2

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179:

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/neformalus%20ugdymas/2007-02-07-ISAK-179.pdf

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.272725

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230971

2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459

2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457:

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_planai_1

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408141&p_query=&p_tr2=

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404013

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408134&p_tr2=2

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403744&p_query=&p_tr2=

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403927&p_query=&p_tr2=

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403928?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1d4bfe88-e474-4bf7-ba60-619e2981c8a7

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=1d4bfe88-e474-4bf7-ba60-619e2981c8a7

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396543&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301806&p_query=&p_tr2=&p_hil=&p_sess=&p_no=1

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas:

http://www.smm.lt/uploads/documents/dienynai-ir-zurnalai/Tvarkos%20aprasas%20dienynas%202012-09-03.pdf

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuostatai.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos veiklos kokybės susitarimai.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktoriaus patvirtintos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2017-ųjų metų veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos Mokytojų tarybos posėdžių planas 2017-2018 m. m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos administracijos posėdžių planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vadovų pedagoginės priežiūros planai 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos darbo grupių veiklos planai 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinės pedagogės veiklos planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tarybos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių seimo veiklos planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos.

Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (siųsti)

Su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali susipažinti progimnazijos informaciniame centre arba internete.

 

Saturday the 19th - Romuva. Powered by 888 poker bonus code