Strateginis planas

Atnaujinta: Pirmadienis, 16 sausio 2017

Misija

Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos misija - teikti kokybišką, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus, privalomą pradinį ir pagrindinį ugdymą; ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį bei jo atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius; kurti mokyklą, kurioje gera mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Vizija

Progimnazija - moderni, patraukti, atvira kaitai, bendruomenė siekianti ir gebanti tobulėti.

Tikslai ir uždaviniai

 

1 TIKSLAS

KOKYBIŠKAS BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Uždavinai:

1.1. Tobulinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai

1.2. Plėtoti STEAM ugdymą

1.3. Bendradarbiauti su socialiniu partneriu ,,Romuvos“ gimnazija

 

2 TIKSLAS

SAUGIOS, TOLERANTIŠKOS, PARTNERYSTE GRĮSTOS APLINKOS PLĖTRA, TENKINANT MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIUS

 

Uždaviniai:

2.1. Skatinti mokinių saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime

2.2. Kurti saugią, tolerantišką ir sveiką ugdymo(si) aplinką progimnazijoje

 

3 TIKSLAS

BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS VYSTYMAS

 

Uždaviniai:

3.1. Sudaryti sąlygas progimnazijos bendruomenės nariams įgyti šiuolaikinio mokymosi kompetencijų

3.2. Kurti mokymosi partnerystėje tinklus

3.3. Tobulinti pasidalytaja lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje

 

4 TIKSLAS

MOKYKLOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS 

 

4. 1. Užtikrinti mokyklos funkcionavimą

4.2. Modernizuoti progimnazijos ugdymo bazę

 

Wednesday the 15th - Romuva.