Strateginis planas

Atnaujinta: Trečiadienis, 10 spalio 2018

 

MISIJA

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos misija - teikti kokybišką, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus, privalomą pradinį ir pagrindinį (pirmosios dalies) ugdymą; ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį bei jo atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius; kurti mokyklą, kurioje gera mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti.

VIZIJA

Progimnazija - moderni, patraukti, atvira kaitai, bendruomenė, siekianti ir gebanti tobulėti.


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS
KOKYBIŠKAS BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Uždavinai:
1.1. Tobulinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai
1.2. Plėtoti STEAM ugdymą
1.3. Bendradarbiauti su socialiniu partneriu ,,Romuvos" gimnazija

2 TIKSLAS
MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMAS SAUGIOJE, TOLERANTIŠKOJE APLINKOJE, SIEKIANT KIEKVIENO ASMENYBĖS ŪGTIES

Uždaviniai:
2.1. Skatinti mokinių saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime
2.2. Kurti saugią, tolerantišką ir sveiką ugdymo(si) aplinką progimnazijoje

3 TIKSLAS
BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS VYSTYMAS

Uždaviniai:
3.1. Sudaryti sąlygas progimnazijos bendruomenės nariams įgyti šiuolaikinio mokymosi kompetencijų
3.2. Plėtoti mokymosi partnerystėje tinklus
3.3. Tobulinti pasidalytaja lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje

4 TIKSLAS
MOKYKLOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS

4. 1. Užtikrinti mokyklos funkcionavimą
4.2. Modernizuoti progimnazijos ugdymo bazę

Tuesday the 18th - Romuva.