Strateginis planas

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 22 balandžio 2021

MISIJA

Teikti privalomą priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (pirmos dalies) ugdymą, orientuotą į nuolat gerėjančius mokymosi rezultatus ir individualių gebėjimų pažangą; kurti atvirą kaitai ir atsakingą bendruomenę.

VIZIJA

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazija – atsakinga, sėkminga, tolerantiška mokykla.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, SIEKIANT MOKINIO ASMENYBĖS ŪGTIES IR PASIEKIMŲ GERINIMO

Uždavinai:

1.1. Tobulinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai.

1.2. Plėtoti STEAM ugdymą.

2 TIKSLAS

MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMAS SAUGIOJE, TOLERANTIŠKOJE APLINKOJE

Uždaviniai:

2.1. Skatinti mokinių saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime.
2.2. Aktyvinti prevencinių, sveikatą stiprinančių programų bei mokinių pilietines, socialines - emocines kompetencijas ugdančias veiklas.

3 TIKSLAS

BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS PLĖTRA

Uždaviniai:

3.1. Sudaryti sąlygas progimnazijos bendruomenės nariams įgyti šiuolaikinio mokymosi kompetencijų.

3.2. Plėtoti progimnazijos tinklaveiką.
3.3. Tobulinti pasidalytąja lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje.

4 TIKSLAS

ATVIROS IR DINAMIŠKOS UGDYMO(SI) APLINKOS STIPRINIMAS

Uždaviniai:

4. 1. Užtikrinti mokyklos funkcionavimą.
4.2. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas.

Sunday the 3rd - Romuva.