Specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi galimybės

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 23 rugpjūčio 2018

Mokykloje yra Vaiko gerovės komisija, kurios veiklą koordinuoja direktorė. Specialiojo ugdymo tikslas - padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių (SP) vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.


SVARBUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ETAPAS - BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU PEDAGOGAIS BEI TĖVAIS. TĖVAI GERIAUSIAI PAŽĮSTA VAIKĄ, ŽINO CHARAKTERIO IR ASMENYBĖS YPATUMUS, STIPRIAUSIAS IR SILPNIAUSIAS GEBĖJIMŲ IR POLINKIŲ SRITIS.

IŠKILUS VAIKO MOKYMOSI PROBLEMOMS, KREIPKITĖS Į PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ, - JI LAUKIA JŪSŲ IR VISUOMET PASIRENGUSI PADĖTI.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė - S. Prazauskienė, mokyklos direktorė.
Koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą, formuoja specialiųjų poreikių mokinių pagalbos teikimo sistemą, siekia užtikrinti tikslingą, efektyvią specialiąją pedagoginę veiklą ir ieško tinkamiausių darbo strategijų. Didelį dėmesį skiria specialiųjų poreikių mokinių aplinkos gerinimui bei kokybiškam ugdymo proceso organizavimui.
Komisijos nariai: V.Antonovienė ir I. Strockienė, specialiosios pedagogės, 223 kab. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus, kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. D. Ralytė, logopedė, 326 kab.
Teikia pagalbą sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokiniams ne pamokų metu.Konsultuoja mokinių tėvus, mokytojus.
J. Zemleckienė, matematikos mokytoja padėjėja, 324 kab.
V-VIII klasėse mokytojai padėjėjai teikia dalykinę pagalbą pamokų metu.
I. Abromavičienė, soc.pedagogė, 218 kab. Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Telkia socialinius partnerius bendruomenėje.
R. Dunajevienė,visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 110 kab. Teikia sveikatinimo konsultacijas mokiniams, mokytojams,tėvams.

Psichologė 325 kab. Teikia psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams.

Saturday the 2nd - Romuva.