Ankstyvasis, pagilintas, kryptingas

Atnaujinta: Pirmadienis, 08 spalio 2018

Ankstyvasis anglų kalbos mokymas vykdomas antraisiais–ketvirtaisiais pradinio
ugdymo programos metais, nedidinant nustatyto maksimalaus pamokų skaičiaus.
Ankstyvajam užsienio kalbos mokymui skiriama po 2 pamokas: viena pamoka iš progimnazijos nuožiūra skirstomų pamokų, viena pamoka kalbinei raiškai, integruotai į papildomojo ugdymo veiklą.
Ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi klasėse (grupėse) gali dirbti tik užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją turintis mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursą, arba pradinės klasės mokytojas, turintis užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Pagilintą dalykų mokymąsi mokiniai renkasi savanoriškai. Grupę galima sudaryti iš vienos klasės, gretimų ar paralelių klasių mokinių. Pagilintas dalykų mokymas gali būti pradedamas:
užsienio kalbos – pirmaisiais pagrindinio ugdymo programos metais,
kūno kultūros – pirmaisiais pagrindinio ugdymo programos metais,
Pagilinto dalyko mokymo grupėse ir klasėse gali dirbti tik to dalyko specialistai.
Mūsų progimnazijoje pagilintai anglų kalbos mokoma po vieną 5a, 5c, 6a, 6b , 7a, 7b, 8a, 8b klasių grupę.

Saturday the 2nd - Romuva.