Darbuotojų funkcijos

Paskelbta: Antradienis, 24 sausio 2017

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
 2. Išmanyti ir laikytis:
  • darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu.
  • bendrų darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių.
  • bendrųjų kalbos reikalavimų.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.
 4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, savarankiškai spręsti iškilusias problemas.
 5. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti kultūringai bendrauti su klientais.

FUNKCIJOS

 1. Kaupti kompiuteryje ir perduoti pagal nurodymus paskirtą tvarkyti informaciją (žinias apie mokinius, personalą ir pan.).
 2. Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 3. Suvesti ir koreguoti duomenis mokinių duomenų bazėje.
 4. Suvesti ir koreguoti duomenis mokytojų duomenų bazėje.
 5. Suvesti duomenis ir laiku pateikti statistines ataskaitas.
 6. Išduoti pažymas mokiniams ar jų tėvams.
 7. Rengti duomenis elektroninių mokinių pažymėjimų išdavimui ir tvarkyti elektroninių mokinio pažymėjimų apskaitą.
 8. Tvarkyti mokinių priėmimo, viešųjų pirkimų dokumentus.
 9. Vaduoti raštinės (archyvo) vedėją (ligos, atostogų, komandiruotės metu).
 10. Spausdinti, tvarkyti ir kopijuoti raštus ir dokumentus.
 11. Talpinti pateiktą informaciją į informacinį televizorių, internetinę svetainę.
 12. Saugoti informacijos slaptumą.
 13. Teikti reikalingą informaciją mokiniams, personalui, lankytojams.
 14. Maloniai priimti lankytojus, mandagiai ir taktiškai kalbėti telefonu.
 15. Kilus gaisrui, vykstant ekstremalioms situacijoms informuoti elektroninėmis priemonėmis progimnazijos bendruomenę, administraciją ir pagalbos įstaigas.
 16. Kontroliuoti lankytojų, ne progimnazijos bendruomenės narių, norinčių patekti į mokyklą, srautą.
 17. Kontroliuoti elektroninio skambučio atitikimą pamokų laikui.
 18. Vykdyti progimnazijos erdvių stebėseną vaizdo kamerų monitoriuje.
 19. Vykdyti kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos vadovybės priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

 


 

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Žinoti kasos ir banko dokumentų formas, pinigų priėmimo, išdavimo ir laikymo taisykles, kasos operacijų apskaitos taisykles.
 2. Turėti bendrąjį vidurinį arba profesinį išsilavinimą.
 3. Žinoti kasos operacijų apskaitos taisykles.
 4. Mokėti atlikti pinigų priėmimą, remiantis kasos pajamų ir išlaidų orderiais arba juos atstojančiais dokumentais.
 5. Mokėti dirbti PROGRA programa, forminti operacijas, užpajamuoti prekes, materialines ir kitas vertybes.
 6. Inventorizuoti prekes bei materialines vertybes.
 7. Mokėti dirbti šiuolaikinėmis skaičiavimo technikos priemonėmis, dokumentų ruošimo, saugojimo principus.

FUNKCIJOS

 1. Gauti pagal atitinkamai įformintus dokumentus banko įstaigose pinigus komandiruotėms ir kitoms išlaidoms mokėti.
 2. Išmokėti iš kasos pinigus pagal kasos išlaidų orderius arba juos atstojančius dokumentus.
 3. Vesti kasos knygą remiantis pajamų ir išlaidų dokumentais, sutikrinti faktiškas pinigų sumas su jų likučiais kasos knygoje.
 4. Gauti iš banko ir pristatyti bankui reikalingus pavedimus ir kitus atsiskaitymo dokumentus, suruošti banko inkasacijai pinigus.
 5. Atlikti buhalterinių ir kasos dokumentų spausdinimo ar surinkimo kompiuteriu darbus.
 6. Tikrinti kasos patalpų saugumą, informuoti apie tai įmonės vadovą.
 7. Kontroliuoti įgaliojimų ir kitų dokumentų autentiškumą, tikrinti piniginių ženklų tikrumą.
 8. Vesti kasos apskaitos žiniaraščius M/O Nr. 1, Nr. 1 a.
 9. Vesti atsiskaitymų su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis planinių mokėjimų tvarka kaupiamąjį žiniaraštį (maisto produktai) M/O Nr.6a., vesti kiekinę ir suminę apskaitą.
 10. Vesti atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis kaupiamąjį žiniaraštį M/O Nr. 8.
 11. esti produktų suvartojimo kaupiamąjį žiniaraštį. Tikrinti prekines apyskaitas ir priedus prie apyskaitų M/O Nr. 12. Inventorizuoti kas ketvirtį maisto produktų likučius, sudaryti inventorizacijos apyrašus.
 12. Vesti medžiagų žiniaraščius, kontroliuoti, kad laiku būtų pristatomi nurašymo aktai ir žiniaraščiai M/O Nr. 13.
 13. Tikrinti neformalių užsiėmimų, laiko apskaitos žiniaraščių teisingumą.
 14. Vesti sąskaitų  faktūrų registraciją.
 15. Tikrinti pajamų ir išlaidų, atlyginimų žiniaraščiuose priskaičiuotų sumų teisingumą.
 16. Atlikti vyriausiojo buhalterio funkcijas jo ligos, atostogų, komandiruotės metu.

 


 

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 2. Pažinti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.
 3. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
 4. Mokėti, žinoti ir išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, paskirtį, jų naudojimo ir saugojimo tvarką.
 5. Žinoti naudojimosi elektros įrankiais, įrengimais, saugios eksploatacijos instrukciją.
 6. Žinoti vandentiekio ir apšildymo sistemų įvadų į jo prižiūrimus pastatus, vietas.
 7. Žinoti vandentiekio, kanalizacijos, apšildymo tinklų išdėstymą pastatuose, uždarymo armatūros išdėstymą, vandentiekio ir kanalizacijos šulinių išdėstymą.
 8. Žinoti medienos apdirbimo būdus. Laiku ir kokybiškai atlikti staliaus darbus.
 9. Žinoti saugos darbo vietos reikalavimus.
 10. Išmanyti medienos apdirbimo būdus, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo, įrankių ir staklių priežiūros taisykles.
 11. Žinoti santechnikos įrenginių įrengimo ir saugos eksploatavimo taisykles, metalo apdirbimo pagrindus.
 12. Privalo vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus, laikytis darbo saugos, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo taisyklių.
 13. Mokėti atlikti pastatų vidaus ir išorės remonto darbus (darbdavio valdos ribose); karšto ir šalto vandens vandentiekio, kanalizacijos apšildymo sistemų eksploatavimo priežiūrą ir smulkų remontą.
 14. Žinoti medicinos pagalbos suteikimo būdus nelaimingo atsitikimo metu, mokėti praktiškai suteikti pirmąją medicinos pagalbą, išklausyti privalomos higienos kursus, pasitikrinti sveikatą.
 15. Žinoti saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles, atliekant staliaus, santechnikos, elektros, remonto, dažymo darbus.
 16. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam.

FUNKCIJOS

 1. Atlikti pagalbinius darbus progimnazijos patalpose bei teritorijoje.
 2. Rankiniu būdu arba vežimėliu vežti, nešti, gabenti, pakrauti, iškrauti krovinius, nereikalaujančius atsargumo, vasaros metu pjauti žoliapjove progimnazijos teritoriją.
 3. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 4. Šalinti ir esant reikalui remontuoti nesudėtingus vandentiekio, šildymo bei sanitarinių mazgų gedimus.
 5. Prasidėjus šildymo sezonui pastate nuorinti šildymo sistemą.
 6. Atlikti progimnazijos inventoriaus (stalų, kėdžių, lentynų, spintų ir kt.) remontą esant būtinumui vykdyti kabinetinių baldų perstatymą.
 7. Laiku ir tinkamai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams žodinius ar raštiškus pavedimus, nurodymus.
 8. Paruošti darbo vietą, įrankius darbui.
 9. Naudoti pirmines gaisro gesinimo priemones.
 10. Kartą per mėnesį atlikti profilaktinę ir techninę valgyklos ir darbų kabinetuose įrengimų apžiūrą ir remontą. Atliktus darbus užregistruoti įrengimų ir priežiūros registracijos žurnale.
 11. Tikrinti ryte visą elektros įrengimų ir apšvietimo stovį. Pastebėtus trūkumus pašalinti.
 12. Informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie sugadintus elektros prietaisus.
 13. Užtikrinti švarą ir tvarką elektros skydinėje ir darbo vietoje.
 14. Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą, susidėti darbo įrankius, sutvarkyti ir išnešti likusias medžiagų atliekas į tam skirtą vietą.
 15. Nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų. Rūkyti tam skirtose vietose.
 16. Tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomus higienos kursus.
 17. Vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas.

 


 

PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi atitikti šiuos kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
 2. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą;
 4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, bendrauti;
 5. žinoti švietimo įstaigos ūkio tvarkymui  keliamus reikalavimus;
 6. gebėti organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, jiems vadovauti, teikti duomenis darbo laiko apskaitai;
 7. mokėti vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiniu turtu susijusią apskaitą;
 8. mokėti naudotis darbe informacinėmis technologijomis: interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitomis programomis reikalingomis apskaitai vesti ir ataskaitoms rengti;
 9. turėti vairuotojo pažymėjimą;
 10. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus;
 11. gerai išmanyti darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, sanitarijos higienos reikalavimus, žinoti šias sritis reglamentuojančius teisės aktus.
 12. išmanyti apie pastatų priežiūrą, vidaus patalpų remontą, šildymą, vėdinimą, vandentiekį, elektros ūkį ir jų valdymo įrengimus.

FUNKCIJOS

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

 1. užtikrina taupų ir racionalų Progimnazijos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
 2. organizuoja ir prižiūri aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbą;  
 3. užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
 4. nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
 5. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
 6. organizuoja Progimnazijos teritorijos, pastato patalpų, inžinerinių tinklų įrengimų, prietaisų, kompiuterinės, spausdinimo įrangos ir kitų prietaisų ir įrengimų savalaikę priežiūrą ir remontą;
 7. vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, organizuoja jų profesinį tobulinimą;
 8. vykdo tiesiogiai pavaldžių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę;
 9. organizuoja Progimnazijos pastato sezonines apžiūras;
 10. instruktuoja pavaldžius darbuotojus darbo saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais, tvarko instruktažų apskaitą.
 11. rengia ir teikia reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities;
 12. aprūpina ugdymo procesą reikalingomis medžiagomis, mokymo, techninėmis, informacinių technologijų priemonėmis;
 13. aprūpina ūkinį ir aptarnaujantį personalą reikalingomis darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, medžiagomis, įrankiais ir kt.;
 14. organizuoja įrengimų patikras, varžų matavimus, užtikrina jų priežiūrą ir savalaikį remontą;
 15. atstovauti progimnazijai, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl civilinės parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimo;
 16. organizuoti ir kontroliuoti pašalinių asmenų patekimo į progimnaziją apskaitą, progimnazijos teritorijos ir prieigų stebėjimą;
 17. rengti it organizuoti viešuosius pirkimus, derinti perkamų paslaugų sutartis, pildyti duomenis VPC  bazėje;
 18. rengti ir teikti direktoriui su ugdymo aprūpinimu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie progimnaziją;
 19. teikti direktoriaus pasiūlymus dėl mokymo ir kitų progimnazijos veiklai reikalingų priemonių įsigijimo lėšų ir būdų;
 20. rengti atsiskaitymų projektus (pastabas, komentarus, paaiškinimus, kita) išorės institucijoms su ugdymo aprūpinimu susijusiais klausimais, rengti ataskaitas išorės institucijoms dėl pastatų eksploatavimo bei ūkio reikalų, rengti priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas išorės institucijoms;
 21. kontroliuoti progimnazijos posėdžių techninį aptarnavimą;
 22. rinkti ir teikti progimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą informaciją ir duomenis progimnazijos direktoriui;
 23. teikti pasiūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei progimnazijos veiklos ataskaitai, biudžeto sąmatai.
 24. rengti nepedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus;
 25. dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius;
 26. rengia pavaldžių darbuotojų priėmimo ir darbo organizavimo dokumentų projektus, lokalinius teisės aktus;
 27. organizuoja Progimnazijos aprūpinimą reikalingais baldais, įrengimais, medžiagomis, priemonėmis;
 28. rūpinasi Progimnazijos automobilio technine priežiūra, užtikrina jo savalaikį remontą;
 29. naudoja Progimnazijos automobilį ūkio aptarnavimo reikmėms;
 30. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas ir kitus direktoriaus teisėtus nurodymus;
 31. vykdo kitus Progimnazijos direktoriaus  pavedimus ir užduotis.

 


 

PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
 6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti „Romuvos“ progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
 7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi.
 9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
 11. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 13. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 14. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 15. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

FUNKCIJOS

 1. Vaduoti direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruotės, atostogų metu).
 2. Tikrinti ir derinti progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti strateginius progimnazijos tikslus atsiliepiančio progimnazijos  ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.
 4. Tikrinti ir derinti mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus.
 5. Tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroniškai) organizavimą.
 6. Tikrinti ir derinti mokinių testavimo (pradinio ir pagrindinio išsilavinimo) planus, kontroliuoti mokinių pasiekimų bei kitų tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą skyriuose.
 7. Tikrinti ir derinti bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų  teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo bei kitas programas, kontroliuoti jų bei pagilinto dalykų mokymo, kryptingo meninio mokymo, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos bei dvikalbio ugdymo organizavimą.
 8. Kontroliuoti mokinių priėmimą į mokyklą, skyrimą į klases.
 9. Organizuoti ir kontroliuoti mokytojus, vykstančius į  BE, įskaitų, PUPP vykdymą ir vertinimą.
 10. Kontroliuoti renginių progimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrinti ir derinti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti juose.
 11. Kontroliuoti ir koordinuoti ugdymo skyrių, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus veiklą, bei šių skyrių darbuotojų  bendradarbiavimo organizavimą.
 12. Tikrinti ir derinti progimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemonių planus, kontroliuoti karjeros planavimo ir profesinio orientavimo progimnazijoje  organizavimą.
 13. Rengti sprendimus, derinti pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir programas.
 14. Organizuoti ir kontroliuoti savarankišką mokymąsi, mokymą namuose, rūpintis specialiųjų poreikių mokinių ugdymo poreikių tenkinimu.
 15. Rengti ir derinti pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias progimnazijos  vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.
 16. Inicijuoti progimnazijos vidaus įsivertinimo atlikimą, tikrinti ir derinti progimnazijos  vidaus įsivertinimo rezultatų ataskaitą.
 17. Tikrinti ir derinti administracijos, pedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus.
 18. Tikrinti ir derinti planus, programas užtikrinančius sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką su progimnazijos  struktūromis bei išorės institucijomis.
 19. Tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie progimnaziją.
 20. Derinti progimnazijos  strateginius tikslus atitinkančių projektų sąrašą.
 21. Tikrinti ir derinti ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.
 22. Organizuoti ir koordinuoti progimnazijos metodinę veiklą, tikrinti ir derinti progimnazijos  metodinės veiklos planą, šios veiklos duomenų surinkimą ir analizę.
 23. Vykdyti priežiūrą ir kontrolę matematikos, informacinių technologijų,  fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus mokomųjų dalykų, kuruoti tų dalykų metodinės grupės veiklą.
 24. Kontroliuoti informacinių technologijų diegimą ugdymo procese.
 25. Kontroliuoti mokinių pavėžėjimo planavimą ir organizavimą.
 26. Kontroliuoti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą.
 27. Kontroliuoti, organizuoti bibliotekos – informacinio centro veiklą.
 28. Kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.
 29. Kontroliuoti ugdymo aprūpinimą materialiniais ištekliais, vadovėliais ir mokymo priemonėmis, klasių bei kabinetų būklę.
 30. Planuoti ir organizuoti progimnazijos  švietimo stebėseną.
 31. Planuoti ir organizuoti progimnazijos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, rengti pedagogų atestacijos perspektyvinius planus, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai.
 32. Organizuoti ir kontroliuoti pedagoginio krūvio (etato) paskirstymą.
 33. Rengti pedagogų ir darbuotojų tarifikacijos sąrašus.  
 34. Derinti su skyrių vedėjais mokymosi sutarčių su mokiniais (jų tėvais, globėjais) sudarymą, esant reikalui  tiesiogiai bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
 35. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.

 


 

INŽINIERIAUS KOMPIUTERININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

REIKALAVIMAI  

Inžinieriaus kompiuterininko pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį ar aukštesnįjį techninį išsimokslinimą, išmanantis kompiuterio ir kompiuterinio tinklo sandarą, iniciatyvus, kūrybiškas, turintis patirties duomenų bazės sudarymui, atsakingas, sugebantis savarankiškai dirbti.

Inžinierius kompiuterininkas turi mokėti, žinoti, išmanyti:

 1. lokalius ir globalius kompiuterių tinklus;
 2.  žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti galimybes;
 3. kompiuterio darbo ir priežiūros taisykles;
 4. terminologijos, nuorodų ir mato vienetų valstybinius standartus;
 5. veikiančius sąlyginius sutrumpinimus;
 6. programų įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles;
 7. kompiuterio techninius duomenis, apkrovimo galimybes;
 8. materialinės atsakomybės pagrindus, darbo tvarkos taisykles;
 9. kompiuterių vartotojų poreikius ir problemas;
 10. operacines sistemas Microsoft Windows;
 11. darbą su Internet servisais Unix, MS-DOS ir Windows operacinėse sistemose: elektroninis paštas, failų persiuntimas, darbas tolimu kompiuteriu, informacijos paieška, daugialypė informacija;
 12. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos, dirbant kompiuteriu reikalavimus.

FUNKCIJOS

 1. Rengia kompiuterinę ir programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus.
 2. Įvertina gautą mokyklos kompiuterio techninę įrangą.
 3. Savo darbe nenaudoja nelegaliai įsigytos programinės įrangos, o legaliai mokyklos įsigytos programinės įrangos neplatina.
 4. Tvarko įmonės duomenų bazes ir programas.
 5. Dirba su programų paleidimais, naujų katalogų kūrimu, bylų tvarkymu, dokumentų struktūra, darbo rėžimais, dokumento kūrimu (veiksmai su dokumentų bylomis, teksto paruošimais, teksto tvarkymais, lentelių kūrimas, dokumento spausdinimas ir kt.).
 6. Pateikia poreikį dėl medžiagų ir įrenginių įsigijimo.
 7. Organizuoja apmokymus pagal operacines sistemas Microsoft Windows, dokumentų kūrimo ir formavimo teksto procesoriumi MS Word or Windows aprašymus, skaičiuoklės (elektroninių lentelių) MS Excel for Windows darbo pagrindus.
 8. Kaupia informacinę metodinę bei mokymo literatūrą kompiuterinės, programinės, sisteminės ir duomenų bazių panaudojimo klausimais.
 9. Padeda mokyklos darbuotojams išmokti dirbti personaliniais kompiuteriais ir panaudoti kompiuterines programas.
 10. Prižiūri ir tobulina naudojamas programas.
 11. Saugo lokalinių aktų nustatytas mokyklos technologines paslaptis.
 12. Organizuoja sandėlyje kompiuterinės įrangos ir materialinių vertybių saugojimą.
 13. Atlieka visapusišką įmonės kompiuterių ir jų įrangos aptarnavimą.

 


 

KAVINĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Kavinės vedėju priimamas asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis vidurinį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą,  nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje.

Kavinės vedėjas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

 1. vaikų mitybą reglamentuojančius dokumentus;
 2. kavinės indų, inventoriaus pavadinimus ir paskirtį, jų surinkimo, plovimo, džiovinimo taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 3. kavinės vedėjo pareigybės aprašymą, progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
 4. naudojimosi elektros prietaisais, kavinės įrengimais ir įrankiais instrukcijas.

FUNKCIJOS

 1. Kavinės vedėjas dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.
 2. Pagrindinė kavinės vedėjo funkcija yra tiesiogiai aptarnauti pirkėjus, rūpintis savo skyriaus prekių asortimentu, užtikrinti tvarką ir švarą savo darbo vietoje.
 3. Kavinės vedėjas priima prekes ir jas paruošia pardavimui, patikrina kiekį, rūšį, kainą, įpakavimą ir  ženklinimo teisingumą, apžiūri prekių išorę, galiojimo laiką, pritvirtina kainų etiketes. Apie prekes, neatitinkančias ženklinimo, informuoja administraciją.
 4. Kavinės vedėjas negali priimti prekių su besibaigiančiu galiojimo terminu, neleistinų parduoti mokiniams.
 5. Kavinės vedėjas, užsakant prekes, privalo numatyti prekių kiekį tam tikram laikotarpiui.
 6. Kavinės vedėjas išdėsto prekes lentynose ir vitrinose pagal prekių grupes, atsižvelgiant į prekių paklausą, laiku papildo naujomis prekėmis.
 7. Reklamuoja prekes, apipavidalina prekių vitrinas.
 8. Paruošia darbo vietą, patikrina inventoriaus ir įrankių tinkamumą, matavimo prietaisų tikslumą.
 9. Seka greitai gendančių prekių realizavimo terminus, atsako už užsakomas prekes.
 10. Aptarnauja pirkėjus, paskaičiuoja pirkinio vertę, atsiskaito su pirkėjais.
 11. Paskaičiuoja pajamas ir nustatyta tvarka atiduoda į progimnazijos kasą pagal išrašytus kasos dokumentus.
 12. Buhalterijai teikia prekių apyskaitą už kiekvieną savaitę, taiko kiekinę ir suminę apskaitą.
 13. Baigus darbą sutvarko darbo vietą.
 14. Paruošia prekes inventorizacijai.
 15. Periodiškai tikrinasi sveikatą, išklauso privalomos higienos kursus.
 16. Vykdo savikontrolės diegimo sistemą kavinėje.
 17. Mokinių atostogų metu dirba vadovybės pavestus darbus.

 


 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALVIMAI

Kiemsargis turi atitikti šiuos reikalavimus: ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą.
Kiemsargis turi žinoti, mokėti, išmanyti:

 • paskirtos ir valomos teritorijos apimtį;
 • saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės, elektros saugos reikalavimus.

Nesant pagrindinio darbo, dirba progimnazijos vadovų nurodytus darbus.
Kiemsargis turi būti nuovokus, energingas, fiziškai stiprus, psichologiškai tvirtas žmogus.

FUNKCIJOS

Kiemsargis privalo:

 1. kartą per metus tikrintis sveikatą;
 2. darbo metu būti dėmesingu ir atlikti pavestą darbą;
 3. nuvalyti, bei surinkti šiukšles nuo vaikščiojimo takų, šaligatvių, laiptų;
 4. pašalinti šiukšles nuo išasfaltuotų aikštelių važiuojamosios dalies, jas talpinti į šiukšlėms skirtą konteinerį;
 5. nušienauti žaliuosius plotus, ravėti ir prižiūrėti želdinius, juos laistyti, formuoti gyvatvorę, grėbti lapus;
 6. nukasti sniegą, pašalinti ledą, plikšalos atveju barstyti smėliu vaikščiojimo takus, šaligatvius ir mokyklos laiptus.

 


 

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai mokytojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją;
 3. savo darbe efektyviai taikyti informacines komunikacines technologijas. Mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

MOKYTOJO FUNKCIJOS

 1. Progimnazijos nustatyta tvarka:
  • parengti mokinio individualaus ugdymo ir dalykų, neformalaus švietimo programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu;
  • organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
  • parengti ir suderinti dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį planą;
  • ugdomąją veiklą vykdyti pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, nustatyta tvarka jį koreguoti;
  • pasirengti pamokoms bei neformaliojo švietimo veiklai ir jas tinkamai organizuoti;
  • parengti dalyko vertinimo tvarkas ir su jomis supažindinti mokinius; nešališkai vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus;
  • informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
  • konsultuoti mokinius.
 2. Ugdymo procese naudoti progimnazijoje patvirtintus vadovėlius, įvairias mokymo priemones ir ugdymui skirtą įrangą.
 3. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokyti mokinį namuose ar sveikatos priežiūros/medicinos pagalbos įstaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymasis.
 4. Dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengti dalyko ugdymo programoms pritaikytas, individualizuotas  programas.
 5. Nedelsiant imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą.
 6. Užtikrinti mokinių drausmę ir saugumą ugdymo procese.
 7. Bendrauti su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti mokymo tikslai.
 8. Gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų.
 9. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti standartizuotų mokinių pasiekimų tyrimuose, mokymosi pasiekimų patikrinimo,  brandos egzaminų vykdymo ir  vertinimo  komisijose.
 10. Tobulinti savo kvalifikaciją.
 11. Laikytis progimnazijoje nustatytų etikos ir elgesio normų, progimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.
 12. Teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.
 13. Vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Mokytojo, paskirto klasės vadovu pareigos:

 1. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;
 2. progimnazijos nustatyta tvarka:
  • supažindinti  klasės mokinius bei tėvus (globėjus, rūpintojus) su progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir teikti kitą privalomą informaciją;
  • planuoti ir organizuoti auklėjamos klasės veiklą ir renginius, įtraukti į juos tėvus (globėjus, rūpintojus);
  • tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos,  lankomumo dokumentus;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje dirbančiais mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;
  • padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį;
  • stebėti mokinių elgesį, pasiekimus, pamokų lankomumą, informuoti apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos administraciją, imtis adekvačių prevencijos priemonių;

 


 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagoginė psichologinė kvalifikacija.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais,  Šiaulių savivaldybės tarybos (dalininkų susirinkimo) sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 6. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos, socioedukacinio darbo, neformaliojo švietimo pagrindus gebėti juos taikyti savo veikloje
 7. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 8. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
 9. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
 11. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 12. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, pavaduotoju ugdymui, progimnazijos  direktoriumi.
 13. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 14. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 15. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

FUNKCIJOS

 1. Teikti pasiūlymus progimnazijos  strateginiam planui, metinei veiklos programai.
 2. Organizuoti neformalųjį švietimą, vykdyti jo priežiūrą, tvarkaraščio sudarymą.
 3. Rengti neformaliojo švietimo planą (programą) ir organizuoti jo įgyvendinimą.
 4. Organizuoti su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusius tyrimus.
 5. Organizuoti ir kontroliuoti neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą.
 6. Planuoti  ir kontroliuoti su neformaliuoju švietimo procesu susijusių renginių progimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, organizuoti ir kontroliuoti dalyvavimą su neformaliojo švietimo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla.
 7. Rengti ir kontroliuoti kultūrinės, pažintinės veiklos, mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu planą.
 8. Vadovauti socialinio pedagogo, psichologo  darbui, rūpintis vaikų  gerove, socializacija ir sveikata, kuruoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistės  darbą, kontroliuoti  sveikatos priežiūros paslaugų teikimą  progimnazijoje.
 9. Organizuoti ir kontroliuoti socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, pagalbos planavimą ir teikimą, konsultavimo bei švietimo organizavimą progimnazijoje ir už jos ribų.
 10. Koordinuoti 1-8 klasių auklėtojų veiklą.
 11. Rengti ir teikti pavaduotojui su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusių mokyklos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.
 12. Organizuoti  ir kontroliuoti su  neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą skyriuje
 13. Vertinti skyriaus specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
 14. Organizuoti planų, užtikrinančių sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, rengimą ir jų įgyvendinimą. Rūpintis ir kontroliuoti, kad progimnazijos  aplinkoje nebūtų vartojami ir platinami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
 15. Organizuoti ir kontroliuoti įsigyjamų neformaliojo švietimo ir pagalbos priemonių ir literatūros poreikio nustatymą bei sąrašų rengimą,  klasių ir kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą neformaliojo švietimo ir pagalbos proceso poreikiams bei inicijuoti jų atnaujinimą (papildymą).
 16. Rengti teisės aktuose numatytą su  neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusią informaciją savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms.
 17. Organizuoti ryšių, susijusių su neformaliuoju švietimu, užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos  veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis.
 18. Rinkti ir teikti progimnazijos  ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą informaciją ir duomenis progimnazijos  vadovams ir kitiems progimnazijos  padaliniams.
 19. Rengti ir teikti pavaduotojui pasiūlymus dėl neformaliojo švietimo pedagogų tarifikacijos sąrašo.
 20. Bendradarbiauti su pradinio ugdymo skyriumi dėl narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos kurso apie narkotinių medžiagų, alkoholio bei  tabako žalą žmogaus sveikatai bei visuomenei rengimo ir integravimo į pradinio ugdymo skyriaus dėstomų dalykų ugdymo turinį.
 21. Organizuoti ir kontroliuoti dalyvavimą  su pradinio ugdymo skyriaus ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija.
 22. Kontroliuoti saugos ir sveikatos instruktažų pravedimą pradinio ugdymo dėstomų dalykų pamokose.
 23. Rengti progimnazijos krizių valdymo planų projektus.
 24. Tirti nelaimingų įvykių aplinkybes, rengti priemonių planus dėl nelaimingų atsitikimų ir traumatizmo priežasčių šalinimo, organizuoti ir kontroliuoti nelaimingų atsitikimų statistinių duomenų rinkimą ir analizę. Teikti informaciją atitinkamoms institucijoms.
 25. Organizuoti ir analizuoti, vykdyti priežiūrą kūno kultūros, menų, technologijų mokomųjų dalykų, kuruoti tų dalykų metodinės grupės veiklą.
 26. Organizuoti mokinių maitinimą.

 


 

 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnis kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
 6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
 7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi.
 9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
 11. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 13. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 14. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 15. Privalumai : mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

FUNKCIJOS

 1. Dalyvauti, kuriant strateginius progimnazijos tikslus atitinkantį progimnazijos ugdymo turinį.
 2. Dalyvauti progimnazijos ugdymo plano ( 5-8 klasių) projekto rengime.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo  pirmosios dalies programų vykdymą, rengti ir teikti pavaduotojui ataskaitas apie skyriaus ugdymo programų vykdymą
 4. Organizuoti ir prižiūrėti diagnostinius tyrimus bei pateikti jų rezultatų analizę.
 5. Kontroliuoti 5-8 klasių kontrolinių užduočių grafikus.
 6. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokinių testavimą, organizuoti ir prižiūrėti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą (raštu bei elektroniškai) bei kitus susijusius tyrimus bei vertinti jų rezultatus.
 7. Kontroliuoti skyriuje darbą su specialiųjų poreikių ir ypač gabiais mokiniais.
 8. Bendradarbiauti su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriumi dėl narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos programos apie narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako žalą žmogaus sveikatai bei visuomenei rengimo ir integravimo į skyriaus dėstomų dalykų ugdymo turinį.
 9. Dalyvauti rengiant atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) vidaus struktūroms ir  išorės institucijoms, teikti informaciją šių atsakymų rengėjams, derinti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 10. Organizuoti ir kontroliuoti dalyvavimą su pagrindinio ugdymo procesu susijusiuose dalykiniuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija.
 11. Rengti ir teikti direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl pagrindinio ugdymo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašų).
 12. Dalyvauti rengiant su ugdymu susijusių progimnazijos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.
 13. Rengti ir teikti pavaduotojui pasiūlymus dėl pagrindinio ugdymo skyriaus darbuotojų  kvalifikacijos kėlimo, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai.
 14. Kontroliuoti skyriaus kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiams bei inicijuoti jų atnaujinimą (papildymą).
 15. Vykdyti mokinių priėmimą į progimnazijos 1-8 klases, tiesiogiai bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
 16. Organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai besimokančių individualių ugdymo planų rengimą.
 17. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.
 18. Organizuoti ir kontroliuoti 1-8 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 19.  Teikti duomenis ir konsultuoti sekretoriato darbuotojus dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų,  mokymosi pasiekimų pažymėjimų ir pažymų rezultatų suvedimo, kontroliuoti jų apskaitą.
 20. Rengti ir teikti teisės aktuose numatytą su pagrindiniu ugdymu susijusią informaciją, progimnazijos ataskaitų projektus ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 21. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su pagrindiniu ugdymu.
 22. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo skyriaus dalykų mokytojų metodinę veiklą, derinti  su  pavaduotoju.
 23. Organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti  su pagrindiniu ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos  tvarkymą ir lankomumo apskaitos kontrolę.
 24. Rengti ir teikti atsakingam padaliniui su ugdymu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie  pagrindinio ugdymo skyriaus veiklą.
 25. Organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoti ir kontroliuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie 5-8 klasių mokinių pasiekimus.
 26. Organizuoti ir kontroliuoti dalykų mokytojų ir neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų bendradarbiavimą.
 27. Rengti mokymosi sutarčių projektus ir derinti mokymosi sutartis su 1-8 klasių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 28. Rengti ir teikti 5-8 klasių statistines ataskaitas.
 29. Organizuoti projektą „Elektroninis dienynas“.
 30. Organizuoti, analizuoti, vykdyti dorinio ugdymo, socialinių mokslų,  lietuvių ir užsienio kalbų mokomųjų dalykų priežiūrą ir kontrolę, kuruoti šių dalykų metodinių grupių veiklą.
 31. Tvarkyti mokinių, atleistų nuo kūno kultūros, dailės, muzikos pamokų, dokumentus.
 32. Organizuoti mokytojų budėjimą, rengti grafikus, vykdyti budėjimų kontrolę.
 33. Planuoti ir kontroliuoti mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą.
 34. Organizuoti ir kontroliuoti progimnazijos  profesinio informavimo ir ugdymo karjerai planavimą bei vykdymą.
 35. Vadovauti duomenų bazės administratoriaus darbui, rengti ir teikti duomenų bazės statistines ataskaitas.
 36. Organizuoti progimnazijos įvaizdžio kūrimą ir jos veiklos viešinimą.

 


 

RAŠTINĖS (ARCHYVO) VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, progimnazijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
 2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.
 3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją.
 4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (vartotojo lygmeniu).
 5. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

FUNKCIJOS

 1. Laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos viešai neskelbtinos informacijos apsaugos, tvarkymo, naudojimo bei teikimo tvarkos, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, lietuvių kalbos rašybos taisyklių, saugos darbe instrukcijų reikalavimų.
 2. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, progimnazijos direktoriaus įsakymais, progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
 3. Užtikrinti progimnazijos direktoriui pasirašyti teikiamų dokumentų projektų tinkamą įforminimą.
 4. Pagal dokumentų rūšis ir saugojimo terminus registruoti parengtus dokumentus nustatytos formos registruose.
 5. Tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų.
 6. Laiku ir tinkamai vykdyti progimnazijos direktoriaus pavedimus.
 7. Perduoti informacinius pranešimus faksu bei elektroniniu paštu.
 8. Užtikrinti tinkamą bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą.
 9. Užtikrinti, kad dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus.
 10. Nustatyta tvarka parengti progimnazijos dokumentacijos plano projektą.
 11. Užtikrinti jo taikymą formuojant bylas.
 12. Užtikrinti raštinėje esančių bylų, dokumentų ir spaudų saugumą.
 13. Nustatytais terminais priimti sutvarkytas archyviniam saugojimui dokumentų bylas, užtikrinti jų apskaitą ir saugojimą, pasibaigus terminui organizuoti jų naikinimą.
 14. Nustatyta tvarka tvirtinti dokumentų kopijas.
 15. Užtikrinti dokumentų archyvo konfidencialumą ir jų apsaugą nuo nesankcionuoto naudojimo, pakeitimo bei sunaikinimo.
 16. Užtikrinti patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą.
 17. Vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas pagal savo kompetenciją.

 


 

VALGYKLOS VEDĖJO (VYR. VIRĖJO)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Kvalifikaciniai ir specialūs reikalavimai Valgyklos vedėjui (vyr. virėjui):

 1. turėti vidurinį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 2. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą;
 4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti  mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, bendrauti;
 5. žinoti valgyklai ir maitinimui keliamus reikalavimus, taisykles;
 6. išmanyti maisto produktų gamybai, technologijai keliamus reikalavimus;
 7. gerai išmanyti darbų ir priešgaisrinės  saugos, higienos reikalavimus valgyklos darbui ir maisto gamybai užtikrinti;
 8. gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą;
 9. mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitais progimnazijoje turto ir lėšų apskaitai naudojamais programiniais paketais, gebėti taikyti informacines technologijomis savo darbe;
 10. mokėti vesti maisto produktų kiekinę ir suminę apskaitą, patikėtų  materialinių vertybių apskaitą ir nurašymus.

FUNKCIJOS

Valgyklos vedėjo (vyr. virėjo) pareigos:

 1. paskirsto darbą valgyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, savalaikiškumą, leidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų, maisto produktų, prieskonių taupų naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi;
 2. užsako valgyklai maisto produktus ir prieskonius, atsako už jų kokybę, sudaro valgiaraščius;
 3. rūpinasi darbui reikalingais technologiniais įrenginiais, apsirūpina indais , įrankiais ir sanitarijos – higienos priemonėmis;
 4. nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir laiku pristato į buhalteriją;
 5. kontroliuoja valgyklos darbuotojų darbo ir poilsio laiką;
 6. organizuoja šaldymo, kaitinimo, virimo, vėdinimo, daržovių ir mėsos apdorojimo bei kitų valgykloje esančių įrengimų saugią ir teisingą eksploataciją;
 7. kontroliuoja, kad visi valgyklos darbuotojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, sanitarijos taisyklių reikalavimų, darbų saugos,  eksploatacinių (gamyklos gamintojos) instrukcijų reikalavimų;
 8. tikrina patalpų ir inventoriaus švarą;
 9. organizuoja instruktavimus nustatyta tvarka, darbuotojų periodinį sveikatos tikrinimą;
 10. rūpinasi valgyklos turto apsauga;
 11. paruošia technologines korteles ir kontroliuoja patiekalų ruošimą pagal jas, užtikrina nenuostolingą valgyklos darbą, nustato patiekalų kainas;
 12. pasibaigus valgyklos darbo laikui, išjungia nereikalingus elektros įrengimus, vandenį, užrakina valgyklos patalpas;
 13. renka už parduodamą produkciją grynus pinigus, juos nustatyta tvarka apskaito ir atsiskaito su buhalterija;
 14. veda nustatyta tvarka  nemokamo maitinimo apskaitą ir atsiskaito su buhalterija.
 15. vertina valgyklos darbuotojų kvalifikaciją ir darbo kokybę;
 16. vykdyti kitus teisėtus Progimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams su šiomis pareigomis susijusias užduotis ir pavedimus.

 


 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Valytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą.
 2. Valytojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
  • paskirtų ir valomų plotų apimtį;
  • saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir elektros saugos reikalavimus;
  • progimnazijos darbo tvarkos taisykles, pareigybės aprašymą;
  • progimnazijos plovimo ir dezinfekavimo programą;
  • plovimo darbų eiliškumą.
 3. Nesant pagrindinio darbo, atlieka progimnazijos vadovų nurodytus darbus.
 4. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam.
 5. Būti susipažinusiam su pramoninės sanitarijos, asmeninės higienos reikalavimais.

FUNKCIJOS

Valytojas privalo:

 1. kartą per metus tikrintis sveikatą;
 2. plauti paskirtų patalpų grindis, sanmazgus, galerijas, koridorius, laiptines, nuvalyti drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus;
 3. išvalyti kilimus dulkių siurbliu, drėgnu skuduru;
 4. nušluostyti dulkes drėgnu skuduru nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių;
 5. išnešti šiukšles, dezinfekuoti unitazus ir kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;
 6. nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus pagal reikmes;
 7. vasaros metu dirbti progimnazijos direktoriaus nurodytus darbus;
 8. ruošti plaunančiu ir dezinfekuojančiu skiedinius;
 9. žinoti dezinfekcijos ir plovimo priemonių paskirti ir koncentraciją;
 10. laikytis asmeninės higienos, prižiūrėti, kad būtų švarūs darbo drabužiai;
 11. laikytis darbo tvarkos, gaisrinės, elektros saugos taisyklių reikalavimų;
 12. laiku ir tinkamai vykdyti visus vadovybės pavedimus
 13. mokinių atostogų metu dirbti progimnazijos direktoriaus nurodytus darbus.

 


 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Virėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. ne jaunesnis kaip 18 m. asmuo, pasitikrinęs sveikatą;
 2. baigęs specialiuosius virėjo kursus ar turintis ne mažiau 3 metus praktinio darbo;
 3. virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas.

Virėjas turi žinoti, mokėti, išmanyti:

 1. vaikų mitybą reglamentuojančius dokumentus;
 2. patiekalų žaliavos apdirbimo rūšis bei būdus, maistinių savybių išsaugojimo, apdirbant produktus termiškai, būdus;
 3. virtuvės indų, inventoriaus pavadinimus ir paskirtį, jų įsirinkimo, plovimo, džiovinimo taisykles; saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus;
 4. kulinarinių patiekalų, šaltų patiekalų, sriubų, antrų patiekalų iš mėsos, žuvies, paukštienos, padažų, saldžių, dietinių patiekalų, paruošimo receptūras bei technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus;
 5. virėjo pareigybės aprašymą, mokyklos darbo tvarkos taisykles;
 6. naudojimosi elektros prietaisais, virtuvės įrengimais ir įrankiais instrukcijas.

Pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakomybė – svarbiausios virėjo savybės.

VIRĖJO FUNKCIJOS

 1. Gamina maistą pagal valgyklos vedėjo (vyr. virėjo) sudarytą ir direktoriaus patvirtintą valgiaraštį.
 2. Maitina mokinius valgykloje, nenusižengdamas proporcijų kiekiams.
 3. Saugo produktus, prekes ir inventorių pagal higienos, sanitarijos reikalavimus.
 4. Pagal instrukcijas vykdo maisto produktų šaldymą, kaitinimą, virinimą, daržovių ir mėsos apdorojimą.
 5. Diegia pažangius darbo metodus ir naują techniką, garantuoja technologinę drausmę.
 6. Rengia mokinių atostogų metu sanitarines dienas valgykloje ir virtuvėje.
 7. Kelia kvalifikaciją.
 8. Griežtai laikosi darbo tvarkos taisyklių, sanatorijos, higienos normų reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų reikalavimus.
 9. Dalyvauja maisto tvarkymo savikontrolėje.
 10. Taupiai naudoja vandenį ir elektros energiją.
 11. Tausoja mokyklos įrengimus, įrankius ir atsako už juos.
 12. Teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo.
 13. Mokinių atostogų metu dirba mokyklos direktoriaus nurodytus darbus.

 


 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Vyriausiuoju buhalteriu skiriamas asmuo, turintis finansinį išsilavinimą ir ne mažesnį nei 2 metų finansininko, buhalterio darbo stažą.
 2. Vyriausiasis buhalteris turi žinoti (išmanyti):
  • buhalterinės apskaitos įstatymus;
  • aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla;
  • civilinę teisę, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus;
  • įstaigos struktūrą, jo vystymosi strategiją ir perspektyvą;
  • nuostatus ir instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles, VSAFAS;
  • kaip formuoti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą įstaigoje;
  • finansinių skaičiavimų formas ir tvarką;
  • kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;
  • kaip atsiskaityti su debitoriais ir kreditoriais;
  • juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas;
  • kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius;
  • kaip inventorizuoti prekes bei materialines vertybes;
  • buhalterinio balanso ir ataskaitų  sudarymo tvarką ir terminus;
  • kaip vykdyti patikras ir dokumentų revizijas;
  • šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus ir įstaigos ūkinės bei finansinės veiklos analizes;
  • dirbti buhalterine programa PROGRA, BIUDŽETAS VS, VSAKIS.
  • pažangią šalies viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo patirtį;
  • Lietuvos Respublikos darbo ir darbo saugos įstatymus;
  • darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisykles.

FUNKCIJOS

Vyriausiojo buhalterio pareigos:

 1. laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 2. teisingai ir savalaikiai pateikti finansų statistikos organams ataskaitinius duomenis;
 3. taikyti apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo ir automatizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus;
 4. buhalterinę apskaitą privalo organizuoti taip, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
  • apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
  • teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas gyventojų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
  • buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai;
  • tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai,  pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
 5. kontroliuoti:
  • kaip laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
  • kaip laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
  • ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, laikomasis etatinės, finansinės ir kasos drausmės;
  • ar nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;
  • ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
 6. padėti rengti priemones lėšų saugumui;
 7. atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), vyriausiasis buhalteris apie tai nedelsiant praneša progimnazijos direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams ir pagal savo kompetenciją imasi reikiamų priemonių;
 8. vizuoja dokumentus pagal kuriuos priimamos ir išduodamos finansinės lėšos bei prekės ir materialinės vertybės, įsakymus dėl darbuotojų tarnybinių atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, darbų bei paslaugų atlikimo sutartis.

Thursday the 19th - Romuva.