Administracija

Atnaujinta: Pirmadienis, 02 spalio 2017

  Direktorė Stanislava Prazauskienė 

 D 7 1 1 Gyvenimo aprašymas (peržiūrėti)

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, socialinių mokslų (edukologijos) magistrė, švietimo vadybos magistrė, turinti I - ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginis stažas 32 metai. Vadybinis stažas - 24 metai. Vadovauja mokyklai nuo 2005-09-01. 114 kab., tel. 552898, mob.tel. 8 (655) 01515.

• Kuria ir įgyvendina progimnazijos strategiją.

• Inicijuoja progimnazijos veiklos programų rengimą, aiškina progimnazijos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką. 

• Telkia progimnazijos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, progimnazijos veiklos programai vykdyti. 

• Stebi , analizuoja, vertina progimnazijos veiklą , ugdymo rezultatus. 

• Plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (ar globėjais).

• Rūpinasi progimnazijos žmogiškaisiais, materialiniais ir finansiniais ištekliais. 

• Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius progimnazijos bendruomenės santykius.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė

Fizikos mokytoja metodininkė, turinti II - ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginis stažas 27 metai. 233 kab., tel. 552898.

• Organizuoja ir kontroliuoja progimnazijos ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą ir įgyvendinimą.

• Organizuoja ir kontroliuoja progimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos  įgyvendinimą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.

• Kontroliuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrių veiklą bei šių skyrių darbuotojų bendradarbiavimo organizavimą.

• Rengia ir derina pamokų tvarkaraščius, su ugdymu susijusias vidaus tvarkas ir reglamentus.

• Rengia sprendimus, derina pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir programas.

• Organizuoja ir kontroliuoja savarankišką mokymąsi bei mokymą namuose.

• Vykdo priežiūrą ir kontrolę matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus mokomųjų dalykų, kuruoja tų dalykų metodinės grupės veiklą.

• Kontroliuoja informacinių technologijų diegimą ugdymo procese.

• Kontroliuoja ugdymo aprūpinimą materialiniais ištekliais, vadovėliais ir mokymo priemonėmis, klasių bei kabinetų būklę.

• Organizuoja ir kontroliuoja pedagoginio krūvio (etato) paskirstymą.

• Rengia pedagogų ir darbuotojų tarifikacijos sąrašus ir kt.

• Organizuoja ir prižiūri bibliotekos-skaityklos, kaip informacinio centro, veiklą.

  

 Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė

 

 Rusų kalbos mokytoja metodininkė, turinti II- ąją vadybos kategoriją. Pedagoginis stažas 32 metai. 232 kab., tel. 552898.

 • Dalyvauja progimnazijos ugdymo plano ( 5-8 klasių) projekto rengime.

 • Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programų vykdymą, rengia ir teikia pavaduotojui ataskaitas apie skyriaus ugdymo programų vykdymą

 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl pagrindinio ugdymo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašų).

 • Vykdo mokinių priėmimą į progimnazijos 5-8 klases, tiesiogiai bendrauja su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.

 • Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.

 • Organizuoja mokymosi pasiekimų pažymėjimų ir pažymų išdavimą 1-8 klasių mokiniams, kontroliuoja jų apskaitą.

 • Organizuoja, kontroliuoja ir vykdo su pagrindiniu ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą skyriuje.

 • Rengia ir teikia 5-8 klasių statistines ataskaitas.

 • Organizuoja, analizuoja, vykdo socialinių mokslų, žmogaus saugos,  lietuvių ir užsienio kalbų, dorinio ugdymo mokomųjų dalykų priežiūrą ir kontrolę, kuruoja šių dalykų metodinių grupių veiklą.

• Organizuoja mokinių ir mokytojų budėjimą, rengia grafikus, vykdo budėjimų kontrolę.

 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė

Irma Rimkeviciene

 Muzikos vyr. mokytoja. Pedagoginis stažas - 21  metų. 102 kab., tel. 552898.

 • Organizuoja neformalųjį ugdymą, vykdo jo priežiūrą ir tvarkaraščio sudarymą.

 • Organizuoja projektų vykdymą ir kontrolę.

 • Vadovauja socialinės pedagogės darbui, rūpinasi vaikų socializacija ir sveikata, kuruoja bendruomenės sveikatos priežiūros specialistės darbą, kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą progimnazijoje.

 • Organizuoja ir kontroliuoja  socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, pagalbos planavimą ir teikimą, konsultavimo bei švietimo organizavimą progimnazijoje ir už jos ribų.

 • Organizuoja ir kontroliuoja su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą skyriuje.

 • Organizuoja ir kontroliuoja įsigyjamų neformaliojo švietimo ir pagalbos priemonių bei jų įrangos atitikimą neformaliojo švietimo ir pagalbos proceso poreikiams.

  Organizuoja, analizuoja, vykdo dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, šokio mokomųjų dalykų priežiūrą ir kontrolę, kuruoja šių dalykų metodinės grupės veiklą.


 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ovidijus Streckys

 

Matematikos vyr. mokytojas. Pedagoginis stažas 13 metų. 134 kab., tel.: 552898

• Organizuoja progimnazijos patalpų parengimą mokslo metams.
• Paskirsto progimnazijos inventorių administracijai, mokytojams ir kitam aptarnaujančiam personalui.
• Kontroliuoja sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą.
• Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, nustato progimnazijos valomus plotus, sudaro darbo ir budėjimo grafikus.
• Darbuotojams veda darbo saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos instruktažus ir atsako už darbo saugos taisyklių laikymąsi progimnazijoje.
• Organizuoja paraiškų rinkimą naujoms mokymo priemonėms įsigyti.
• Rengia sąmatas ir darbų priėmimo aktus, atliekant einamąjį remontą.
• Kontroliuoja progimnazijos teritorijos žaliųjų plotų, medelių priežiūrą.
• Organizuoja kabinetų apžiūras vieną kartą per pusmetį.
• Vykdo patikėto inventoriaus, medžiagų, materialaus ir nematerialaus turto apskaitą ir savalaikį nurašymą.
• Perkant prekes vadovaujasi supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.
• Atsako už turto apsaugą, naudojimosi turtu priežiūrą ir kontrolę.

• Atsako už mokymo priemonių pirkimą.

 

Thursday the 19th - Romuva.