SEMINARAS ŠALIES PADAGOGAMS: „KONFLIKTAI IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI PEDAGOGO DARBE. KOUČERIO IR MEDIATORIAUS VAIDMUO KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE"

Paskelbta: Pirmadienis, 23 lapkričio 2020

Lapkričio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams organizavo 6 val. trukmės nuotolinį ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas" seminarą. Seminaras parengtas atsižvelgiant į šių dienų aktualijas – „Konfliktai ir galimi jų sprendimo būdai pedagogo darbe. Koučerio ir mediatoriaus vaidmuo konfliktinėse situacijose".
Vienas iš seminaro tikslų – atlikti gerosios patirties sklaidą vykdant Erasmus+K1 projektą „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos", po mobilumo veiklos Italijoje, Romoje „Couching'as, lyderystė ir motyvacija", sudarant sąlygas mokytojams ir klasių vadovams įgyti toerinių žinių ir praktinių gebėjimų, leisiančių jiems suprasti, kokie gali būti įmanomi įvairių konfliktinių situacijų sprendimo būdai, kaip gali būti pritaikomi SEU mokymai, kuo gali būti naudingas couching'as ir koks yra mentoriaus vaidmuo susiduriant su bendravimo problemomis mokykloje.
Lietuvių kalbos teminologijos žodynas „konfliktą" apibrėžia kaip priešingų interesų ar jų reiškėjų susidūrimą, susikirtimą, sankirtį. Mokykla yra viena svarbiausių žmogaus socializacijos institucijų, kurioje vaikai bendraudami su kitais išmoksta įvairių elgesio modelių. Konfliktai tarp mokinių ir mokytojų – neišvengiami ir tai pripažinus, svarbu mokytis ieškoti jų sprendimo būdų bei ugdyti bendradarbiavimo kultūrą. Ši problema aktuali tuo, kad mokymosi procese konfliktinės situacijos ne tik trukdo, kai pedagogai pasirenka netinkamą sprendimo būdą, bet tai savo ruožtu suteikia neigiamą atspalvį tolesniam bendravimui.
Seminaro metu dalyviai išgirdo apie tai, kas yra svarbiausia sprendžiant konfliktus. Dalinosi savo asmenine patirtimi, gvildeno realias konfliktines situacijas, jas aptarė, analizavo ir diskutavo, kokie būtų galimi sprendimo būdai ir kaip, dirbant pedagoginį darbą, praktiškai pritaikomi SEU mokymai. Jų vieni pagrindinių tikslų yra ugdyti socialinį emocinį raštingumą, apimantį asmeninio ir tarpasmeninio EQ lavinimo sritis, tokias kaip: savimonė, atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, socialinis sąmoningumas, savitvarda. Dalyviai taip pat mokėsi, kaip įtvirtinti ugdytojo lankstumo nuostatą, ugdant gebėjimus, padedančius kurti motyvuojantį mikroklimatą bei taikant ugdančiojo konsultavimo principus kasdienėje ugdymo ir socialinės veiklos praktikoje. Taip pat stiprino gebėjimą reflektuoti savo, kaip profesionalo, veiklą išlaikant produktyvų, adekvatų, pagarba bei pasitikėjimu grįstą, asmeninį – profesinį ryšį. Seminaro metu dalyviai sužinojo, kuo gali būti naudingas couching'as ir koks yra mentoriaus vaidmuo susiduriant su bendravimo problemomis mokykloje.
Šalies pedagogai seminare tobulino savo dalykines, socialines emocines bei komunikacines kompetencijas. Gebėjo objektyviai pažvelgti į konfliktines situacijas, taip pat pasitelkiant įvairius metodus, rasti tinkamus konfliktinių situacijų sprendimo būdus. Plėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo bei profesines nuostatas, siekiant keistis ir tobulinti savo pedagoginę praktiką.
Seminarą vedė lektorės: Monika Gaurilčikienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja, Irma Rimkevičienė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, muzikos vyr. mokytoja, Greta Šiaučiulytė, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos socialinė pedagogė.

Progimnazijos anglų k. mokytoja M. Gaurilčikienė
Nuotrauka: M. Gaurilčikienės

Wednesday the 20th - Romuva.