NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE

Paskelbta: Ketvirtadienis, 16 balandžio 2020

Nuo kovo vidurio mūsų progimnazija kaip ir kitos Lietuvos švietimo įstaigos gyvena nuotolinio ugdymo(si) nuotaikomis. Per mokinių atostogas intensyviai ruoštasi, domėtasi, rinkta informacija apie nuotolinį mokymą. Pirmiausia buvo organizuoti mokymai ir konsultacijos progimnazijos mokytojams bei švietimo pagalbos specialistams. Buvo aptarti tinkantys nuotoliniam mokymui internetiniai įrankiai, plačiau pristatyta Edmodo mokymosi aplinka, kurios pagalba nemažai progimnazijos pedagogų bendrauja su ugdytiniais, talpina mokomųjų dalykų parengtą medžiagą, užduotis bei dalijasi grįžtamuoju ryšiu. Progimnazijos administracija parengė progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą, kasdien tarpusavyje bei su visa mokyklos bendruomene sprendžia iškilusius iššūkius bei organizuoja sklandžią progimnazijos veiklą. Švietimo pagalbos specialistai rengia rekomendacijas mokyklos mokytojams, mokiniams, tėvams, juos konsultuoja, teikia personalizuotus patarimus. Kad užtikrintų mokinių ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu ir toliau dirba komandiniu principu. Vyksta kasdieninis tarpusavio bendravimas sutartu laiku. Savo veiklos nenutraukė ir pailgintos grupės pedagogės, jos teikia pagalbą mokiniams ruošiant namų darbus. Progimnazijos informacinis centras kaupia skaitmeninio mokymo bazę su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis bei kita mokyklai svarbia informacija. Mokytojai, tėvai, mokiniai gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl pagalbos naudojantis techninėmis priemonėmis. Mokykla suteikė galimybę mokiniams, neturintiems įrenginių nuotoliniam ugdymuisi, naudotis įstaigos kompiuteriais.
Progimnazijoje sinchroniniu būdu įgyvendinama 1-8 klasėms nuo 9 iki 13 dalykų pamokų bei 1 klasės vadovo valanda, priešmokyklinio ugdymo pedagogai su ugdytiniais tiesioginėse pamokose susitinka 4-5 kartus per savaitę. Mokiniams ugdomoji veikla vyksta iki pietų, klasės vadovo valandos, neformalaus švietimo užsiėmimai vykdomi popietinėse veiklose. Sinchroniniu būdu pamokos vykdomos per Zoom programėlę, jos trunka 30 min., todėl mokytojai turi kruopščiai pasiruošti kiekvienai pamokai, atnaujinti, pritaikyti savo dalyko mokomąją medžiagą šiems „susitikimams" su ugdytiniais. Dėl konsultacinių pamokų mokytojams palikta daugiau laisvės, jie bendrauja su mokiniais Google Classroom, Edmodo, Messenger susikurtose grupėse, per Tamo dienyną, elektroniniais laiškais, telefono skambučiais. Žinoma, šiuo ypatingu laikotarpiu naudojamasi Ema elektroninėmis pratybomis, Eduka skaitmeninių užduočių bankais, nes su šiais internetiniais įrankiais mokiniai dirbo jau senokai, todėl jie yra gerai pažįstami. Vykdoma nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita, prijungimų duomenys fiksuojami Tamo dienyne. Pasak vienos progimnazijos pedagogės, kuriai antrina ne vienas „Nuotolinis mokymas – tai ne tik sunkumai, bet ir nauja patirtis, nauja pradžia kitokiam mokymuisi bei mokymui. Buvome pratę mokiniams viską pateikti, išaiškinta iki smulkmenų stovėdami prieš klasę. O dabar mokiniai turi įdėti daugiau savarankiško darbo. Praėjo tik dvi savaitės, o mokiniai jau gerai perprato nuotolinio mokymosi metodus, patobulėjo ne tik mokydamiesi tam tikrų dalykų, bet ir IT naudojimusi kaip darbo priemone. Džiugu, kad mokiniai jau pasiilgo mokyklos. Pasiilgo sėdėjimo suole ir net pasiilgo mokytojų. Tikiuosi, grįžę sukursime truputį kitokią klasę, kitokį požiūrį į savęs tobulėjimą. Visi pokyčiai yra naudingi."
Nuotoliniu būdu vykdoma būrelių veikla. Pasak būrelių vadovų, jie persiorientavo savo veiklos vykdymą namų aplinkoje, mokiniai raginami būrelių veikloms naudoti namuose turimas medžiagas, įrankius, įrenginius. Labai svarbu parinkti tokias užduotis, kurios mokinius ne stabdytų, o leistų jiems išlaisvinti kūrybiškumą, vaizduotę.
Sėkmingam progimnazijos nuotoliniam mokymui(si) svarbus ugdytinių tėvų/globėjų bendradarbiavimas, todėl jie nuolat raginami konsultuotis rūpimais klausimais su dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais, jiems rengiamos įvairaus pobūdžio rekomendacijos, kviečiama dalytis grįžtamuoju ryšiu.
Manome, kad šiuo metu ne pasirinkta nuotolinio mokymo aplinka yra svarbiausia, bet visa mokyklos bendruomenė – administracija, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokyklos darbuotojai, mokiniai, tėvai, visų bendradarbiavimas, susitelkimas, noras tobulėti, siekti užsibrėžtų tikslų, nuoširdi pagalba bei supratimas vienas kitam.

Progimnazijos bibliotekininkė Ala Norvilienė

Friday the 25th - Romuva.