SVEČIAI IŠ KAZACHSTANO

Paskelbta: Antradienis, 02 balandžio 2019

Kovo 29 dieną mokykloje viešėjo svečiai iš Kazachstano. Juos lydėjo Šiaulių universiteto Edukologijos instituto prof. S. Ališauskienė ir doc. dr. A. Ališauskas. Svečiai atvyko susipažinti su jau ne vienerius metus progimnazijoje įgyvendinamu įtraukiuoju ugdymu, inkliuzinio ugdymo sistema. Vaiko gerovės komisijos nariai pasidalino sėkmingos veiklos patirtimi kuriant palankią ir saugią edukacinę aplinką, pritaikant ugdymo turinį, taikant specialiąsias mokymo priemones, personalizuotas mokymo(si) strategijas, specialius darbo būdus ir metodus, užtikrinant kiekvieno mokinio gerovę ugdymo įstaigoje.
Svečius nuoširdžiai pasveikino progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė. Susitikime dalyvavo Vaiko gerovės komisijos (VGK) nariai, administracijos atstovai. Susitikimo pradžioje aštuntos klasės mokinės rusų kalba pristatė pranešimą apie progimnaziją. Mokinius paruošė rusų kalbos mokytoja N. Manko.
Susitikimo metu progimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė svečiams iš Kazachstano pristatė „Romuvos" progimnazijos inkliuzinio ugdymo gerąją patirtį. Aptarta mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis, funkcijos, veiklos sritys. Išsamiai pristatytos komisijos narių (komisijos pirmininko, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojų pagalbininkų, mokytojo padėjėjo) funkcijos ir darbo formos. Susitikimo metu akcentuotas progimnazijos bendruomenės narių (švietimo pagalbos specialistų, mokytojų, klasės vadovų, administracijos, mokinių, tėvų) bei socialinių partnerių bendradarbiavimas. Tik dirbant kartu, dalinantis informacija, patirtimi stiprėja partneriški ryšiai, sėkmingiau įgyvendinamas įtraukusis ugdymas.
Prie arbatos puodelio „Romuvos" progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai atsakinėjo į svečių klausimus, diskutavo aktualiais klausimais. Svečiai iš Kazachstano domėjosi progimnazijos edukacinėmis aplinkomis, poilsio erdvėmis, švietimo pagalbos specialistų kabinetais. Delegacijai buvo akcentuota, kad pagalbos specialistų kabinetai aprūpinti moderniomis interaktyviomis lentomis bei kitomis mokymo(si) priemonėmis, kurios sudaro puikias prielaidas kokybiškai ir inovatyviai organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo procesą.
Progimnazijos direktorė S. Prazauskienė ir delegacijos vadovė apsikeitė reprezentacinėmis dovanėlėmis. Svečiai iš Kazachstano dėkojo progimnazijos administracijai, Vaiko gerovės komisijos nariams už pasidalijimą gerąja mokyklos patirtimi ir svetingą sutikimą.

Specialioji pedagogė Ingrida Strockienė

Monday the 21st - Romuva.